สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย:                            หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

    ภาษาอังกฤษ:                        Bachelor of Business Administration Program in General Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย) :                     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

     ชื่อย่อ (ไทย) :                      บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                Bachelor of Business Administration (General Management)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                  B.B.A. (General Management)

คณะ

       คณะบริหารธุรกิจ

สถานที่เรียน

         มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ

หลักสูตร

        หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในภาคปกติและเสาร์-อาทิตย์ คือ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

ลักษณะของสาขาวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการจัดการของภาคเอกชน เกี่ยวกับ ความรู้ในการบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการเชิงคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม ในองค์การ การจัดการการสื่อสารและเจรจาต่อรอง โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์ และการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ และปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 2 ภาคการศึกษา

คุณลักษณะของผู้สนใจ

        หลักสูตรนี้รับผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ หรือสายวิชาชีพ ผู้สนใจควรมีลักษณะช่างสังเกต ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สนใจการประกอบธุรกิจ หรือสนใจทำงานในภาคเอกชน เพื่อช่วยในการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็ว มีความสุขุม รอบคอบ อดทนและสามารถนำเสนอข้อมูลได้ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้ นอกจากนั้นจะประกอบอาชีพในภาคเอกชนแล้ว ยังสามารถปฏิบัติงานในนรัฐวิสาหกิจ รับราชการ และประกอบอาชีพส่วนตัว บางส่วนศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นไป

แนวทางการประกอบอาชีพ

    เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถเข้าทำงานได้ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

        (1) ผู้ประกอบการ  (2) นักบริหารงานทั่วไป (3) พนักงานเอกชน (4) เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (5) นักวิชาการ

        (6) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา (3 ปี) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตาม
           ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

    (2) วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา 
            (2.1) โดยการสอบคัดเลือก
            (2.2) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
            (2.3) โดยการคัดเลือกจากผู้สมัครขอเข้าศึกษาต่อจากชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
            (2.4) โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559