อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 
ดร.สุภาวดี สุทธิรักษ์
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Email : supavadee@tapee.ac.th


อ.กนกพร ขุนศรีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
Email : kanokporn@tapee.ac.th